Breaking News
Home / คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น

คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น

ครูบามหาเถร เป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม ได้ศึกษาพระธรรมจนแตกฉานถึงขั้นสมาบัติชั้นสูงและมีความรอบรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย ท่านได้จารึกแสวงบุญไปยังเมืองต่างๆเป็นนักบุญแห่งล้านนาองค์หนึ่ง ในระหว่างที่เดินทางไปยังวัดต่างๆ ทั้ง ในจังหวัดแพร่และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ท่านก็ได้ชักชวนพระสงฆ์และฆราวาสผู้มีความรู้ให้มาจาร (จารึก) ความรู้แขนงต่างๆ ลงในใบลาน และทำการสังคายนา (รวบรวม) เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยสถานที่หรือวัดที่ท่านได้ไปรวบรวมคัมภีร์ธรรมมีมากมาย เช่น
วัดสูงเม่น วัดศรีชุม วัดมหาโพธิ์ วัดเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่
วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน
วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีจุม แก้วกว้างหัวเวียง จังหวัดลำปาง
วัดป่าอัมพวัน เมืองระแหง จังหวัดตาก
นอกจากนั้น ท่านได้เดินทางไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น วัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นต้น ซึ่งทุกแห่งที่ครูบามหาเถรได้เดินทางไป ท่านได้ทำการสังคายนารวบรวมพระไตรปิฎก คัมภีร์ธรรม และได้จารลงในใบลานอย่างมากมาย โดยครูบามหาเถรจะนำ คัมภีร์ใบลานส่วนหนึ่งมาเก็บไว้ที่วัดสูงเม่น ซึ่งมีการเก็บรักษาไว้มาจนถึงปัจจุบัน
คัมภีร์ธรรมวรรณกรรมล้านนาที่ปรากฏในวัดสูงเม่นนับตั้งแต่ในสมัยครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถรนั้นมีจำนวนมากตามที่ได้กล่าวแล้ว ดังเช่นที่มีการจารึกไว้ว่า
“…สิริรวมพระคัมภีร์ที่ได้บรรจุไว้ในหอไตรวัดสูงเม่นครั้งนี้มี ๒,๕๖๗ มัด นับเป็นผูกได้ ๘,๘๔๕ ผูก เป็นโปฎก๋าใบลานได้ ๘๕,๐๐๐ ใบลาน ล้วนแล้วแต่เป็น (ภาษา) บาลี โดยเป็นวินัยและอังคุตตระนิกาย ๔๘๖ ผูก เป็นมัดมี ๘๙ มัด จัดเป็นใบลานได้ ๑๔,๘๐๐ ใบลาน ส่วนที่เป็นบาลีอรรถกถามี ๒๕๖๗ มัด มีมูลกัจจายนะ บาลีศัพท์สูตร บาลีสังขยา บาลีสนธิ บาลีสมาส ขยาด กิต สนธิ และธัมมะปาต๊ะ…”
คัมภีร์ธรรมวัดสูงเม่นนั้น ได้มีการสร้างและการเก็บสะสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือประเพณี “ตากธัมม์” ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

Page generated in 1.065 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์